ADL Enviro400 - southernenglandbus

204 - SN60EDC - Reading (railway station) - 8.4.14