Wright Streetlite - City Red '14' plates - southernenglandbus
47598 - SN14FFA - Weston (Kingsclere Avenue)

47598 - SN14FFA - Weston (Kingsclere Avenue)

22nd July 2016