Wright Streetlite (Solent's 14 reg batch) - southernenglandbus
47580 - SN14EBU - Cosham (Portsmouth Road)

47580 - SN14EBU - Cosham (Portsmouth Road)

17th December 2016